Dr Achyut Sarkar
Dr Manotosh Panja
Dr Anjan Lal Datta
Dr Mrinal Kanti Das
Dr M. A. Baqui
Dr Kajal Gaguly
Dr Nikhil Parchure
Dr P S Banerjee
Dr Priyam Mukherjee
Dr Aftab Khan
Dr Aritra Mukherjee
Dr Debasis Mitra
Dr Sankha Shubhra Das
Dr Arindam Pande
Dr Soumya Patra
Dr Subrata Mondal
Dr Sumanto Mukhopadhyay
Dr Amal Banerjee
Dr Amal Khan
Dr Amitava Chattopadhyay
Dr Anil Mishra
Dr Anil Singhi
Dr Sanjeev S Mukherjee
Dr Prakas C Mandal
Dr Dipankar Mukherjee
Dr Dilip Kumar
Dr Debdatta Bhattacharya
Dr Gopal Ghosh
Dr Kajal Ganguly
Dr K R Balakrishnan
Dr Sidhhartha Mani
Dr Uttam Saha
Dr Arup Dasbiswas
Dr Azfaq Ahmed
Dr Ranjan Sharma
Dr Debabrata Roy
Dr Saujatya Chakraborty
Dr Rabin Chakraborty
Dr Rana Rathore Roy
Dr Ranjan K Sharma
Dr Kuntal Bhattacharya
Dr Manotosh Panja
Dr Shankar Mandal
Dr Prakash Hazra
Dr Manoranjan Mondal
Dr Madhumanti Panja
Dr Anjan Lal Dutta
Dr Baren Chakraborty
Dr Bhupen Desai
Dr Arindam Pande
Dr C N Manjunath
Dr Tejas Patel
Dr Debsis Ghosh
Dr Debabrata Das
Dr Dhiman Kahali
Dr Dhritabrata Das
Dr Prithwiraj Bhattacharya
Dr Shuvanan Ray
Dr Sai Satish
Dr Tripti Deb
Dr Kanak Mitra
Dr Kunal Sarkar
Dr Praveen Chandra
Dr Sumanto Mukhopadhyay
Dr Saroj Mandal